Landstinget Valg

Publisert på tirsdag 2. september, 2014

0

Nominasjoner til Landstinget

Hyperions Landsting 2014 arrangeres helga 24. til 26. oktober. For å gjøre det enkelt å nominere deg selv eller andre, har Valgkomiteen laget to skjemaer.

Klikk her om du vil nominere deg selv til verv

Klikk her om du vil nominere noen andre enn deg selv

På Landstinget 2014 skal det velges

  • Leder
  • 1. nestleder
  • 2. nestleder
  • Generalsekretær
  • 6-9 medlemmer til Sentralstyret
  • 6 medlemmer til Representantskapet
  • 2 varamedlemmer til Representantskapet
  • 5 medlemmer til Valgkomiteen
  • 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
  • Revisor

De som blir valgt tropper på 1. januar. Helt nederst har vi lagt til beskrivelser fra vedtektene om de ulike vervene.

Nominasjonsfrist
Fristen for å nominere kandidater til valg er 24. september 2014 klokka 23:59:59.999. Det å nominere binder ingen i å faktisk delta i valget, men gir muligheten for å stille. Er du usikker på noe, er det bare å ta kontakt med Valgkomiteen på valgkom@n4f.no.

Nominasjoner til valget av Valgkomité
Det er Sentralstyret som innstiller på ny Valgkomité for Hyperion. Nominasjoner sendes til ss@n4f.no.

 

Her følger det utdrag fra vedtektene om de forskjellige vervene og organene.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget skal lede den daglige driften av forbundet, herunder kontorledelse, arbeidsfordeling og oppfølging av sentralstyremedlemmene, generalsekretær og ansatte. Arbeidsutvalget kan også foreta økonomiske, administrative og organisatoriske avgjørelser av mindre karakter. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker som skal behandles i Sentralstyret. (§ 8-3)

Leder og nestledere
Leder har det overordnede ansvaret for forbundets økonomi, aktiviteter og forpliktelser. Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde kontakt med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene, media og andre organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders fullmakter og plikter dersom han eller hun i noe tilfelle faller fra. (§ 8-5)

Generalsekretær
Generalsekretæren har, i samarbeid med Leder og Arbeidsutvalget, det daglige ansvaret for å organisere forbundets virksomhet og lede forbundets ansatte. Generalsekretæren skal innstille ovenfor Arbeidsutvalget i administrative saker, står ansvarlig for den daglige kontordriften, og har det løpende ansvaret for forbundets administrative rutiner, budsjett, regnskap og økonomiske forpliktelser. (§ 8-5)

Sentralstyret
Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom Representantskapsmøtene, og skal iverksette vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale aktiviteter, ta seg av den strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til representantskapsmøter, foreta økonomiske disposisjoner etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet, samt ta alle nødvendige Side 10 av 15 fortløpende avgjørelser. Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet. (§ 8-2)

Desisjonskomiteen
Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Landstingets vedtak blir satt ut i livet, at forbundet følger god regnskapsskikk, at medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og kontingentbetalinger, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. (§9-1)

Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om sitt arbeid og hvordan forbundets organer har fungert i valgperioden.

Representantskapet
Representantskapet er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak av stor betydning, herunder godkjenning av store økonomiske og juridiske forpliktelser og revideringer av budsjettet. (§ 7-2)

Valgkomiteen
Valgkomiteens mandat er å finne frem, nominere og innstille på kandidater til Sentralstyret, Representantskapet og Desisjonskomiteen.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑