Valg

Nominasjoner og valg på Landstinget 2020

På Hyperions landsting 2020 skal det gjennomføres en rekke personvalg.

Dersom du ønsker å stille til sentralstyret, representantskapet eller desisjonskomiteen kan du fylle inn dette skjemaet.

Dersom du ønsker å stille til Hyperion sin valgkomité kan du fylle inn dette skjemaet

Du kan lese mer om de ulike vervene nedenfor. Fristen for å nominere kandidater er 24. september 2020 klokka 23:59:59.999.

På Landstinget 2020 skal det velges:

  • 1. nestleder
  • 2. nestleder
  • 6-9 medlemmer til Sentralstyret
  • 6 medlemmer til Representantskapet
  • 2 varamedlemmer til Representantskapet
  • 5 medlemmer til Valgkomiteen
  • 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
  • Revisor

Her følger det utdrag fra vedtektene om de forskjellige vervene og organene.

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget skal lede den daglige driften av forbundet, herunder kontorledelse, arbeidsfordeling og oppfølging av sentralstyremedlemmene, generalsekretær og ansatte. Arbeidsutvalget kan også foreta økonomiske, administrative og organisatoriske avgjørelser av mindre karakter. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker som skal behandles i Sentralstyret. (§ 8-3)

Leder og nestledere
Leder har det overordnede ansvaret for forbundets økonomi, aktiviteter og forpliktelser. Leder har ansvaret for å lede Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Representantskapet, holde kontakt med medlemsforeningene, samt representere Hyperion ovenfor myndighetene, media og andre organisasjoner. Nestlederne, i prioritert rekkefølge, overtar leders fullmakter og plikter dersom han eller hun i noe tilfelle faller fra. (§ 8-5)

Sentralstyret
Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom Representantskapsmøtene, og skal iverksette vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale aktiviteter, ta seg av den strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til representantskapsmøter, foreta økonomiske disposisjoner etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet, samt ta alle nødvendige Side 10 av 15 fortløpende avgjørelser. Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres til Representantskapet. (§ 8-2)

Desisjonskomiteen
Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at Landstingets vedtak blir satt ut i livet, at forbundet følger god regnskapsskikk, at medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og kontingentbetalinger, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. (§9-1)

Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om sitt arbeid og hvordan forbundets organer har fungert i valgperioden.

Representantskapet
Representantskapet er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak av stor betydning, herunder godkjenning av store økonomiske og juridiske forpliktelser og revideringer av budsjettet. (§ 7-2)

Valgkomiteen
Valgkomiteens mandat er å finne frem, nominere og innstille på kandidater til Sentralstyret, Representantskapet og Desisjonskomiteen. Det er sentralstyret som innstiller på valg av ny valgkomité, derfor er det et eget skjema for å nominere til dette vervet.

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑