Ekstraordinært koronatilskudd

Hyperion innfører et ekstraordinært tilskudd til foreninger som har særlig behov for ekstra økonomisk støtte grunnet avlyste arrangementer eller manglende faste inntekter som følge av koronapandemien i 2020. Støtteordningen deles kun ut én gang.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om tilskudd. Foreningen må ha levert godkjent årsrapport for 2019 og ha betalt forbundskontingenten for 2019. Til sammen er det satt av 250 000 kroner i ordningen. Det betyr at ikke alle som søker kan få tilskudd, og foreninger må derfor legge ved en utfyllende beskrivelse av behovet deres og dokumentasjon på tapte inntekter, slik at vi kan prioritere midlene til de som trenger det mest.

Hvem kan søke?

Alle medlemsforeninger i Hyperion som har levert årsrapport for 2019 og betalt forbundskontingenten for 2019 kan søke støtte. Tilskuddet gis som frie midler, men foreningen må kunne svare på følgende krav i søknaden:

 • Foreningen må kunne vise til konkrete tapte inntekter som følge av koronapandemien.
 • Foreningen må ha en plan for hvordan midlene skal hjelpe foreningen, for eksempel gjennom å dekke faste utgifter eller kommende arrangementer som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre.
 • Dersom midlene skal brukes til konkrete arrangementer må disse være rettet mot barn og unge.

Barn og unge er her definert som personer under 26 år.

Hvor mye kan vi søke om?

Hver forening kan søke om mellom opp til 40 000 kroner. En forening kan ikke levere mer enn én søknad. Tilskuddet deles ut samtidig som Frifond, og vi ber foreninger som ikke har behov for flere midler etter Frifondfordelingen om å ikke søke, slik at disse midlene går til de foreningene som har størst behov.

Når er søknadsfristen?

Koronatilskuddet har kun én søknadsfrist som er 15. oktober 2020. Søknader levert etter dette vil ikke bli behandlet.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene gis som frie midler, det vil si at det kan brukes på nesten hva som helst. Det er foreningen selv som vet best hva pengene bør brukes på, men vi ønsker likevel at det legges ved en plan for hvordan pengene kan hjelpe foreningen. Pengene kan ikke brukes på følgende:

 • Lønn og honorarer.
 • Oppstart av nye prosjekter.
 • Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk.

Midler som ikke brukes opp beholdes av foreningen selv. Dersom foreningen bruker midlene i strid med retningslinjene i ordningen kan Hyperion kreve tilbake beløpet i sin helhet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

 • Kontaktperson og kontaktinformasjon for foreningen
 • Søknadsbeløp
 • En beskrivelse av hvorfor foreningen har behov for ekstra tilskudd
 • En oversikt over hvilke arrangementer midlene skal brukes på, dersom de skal brukes på arrangementer
 • Dokumentasjon på tapte inntekter (for eksempel billettinntekter). Dette kan vises ved å legge ved tidligere billettsalg eller påmeldingsliste som viser antatt inntektstap.
 • Et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt å brukes. Merk at foreningen kan bruke midlene annerledes enn budsjettet, men vi ønsker at foreningen på forhånd har en plan for hvordan pengene skal brukes.

Foreningen er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon. Det stilles ikke krav til rapportering på bruk av midlene, men Hyperion kan etterspørre en mindre rapport dersom det foreligger mistanke om misbruk av midlene – for eksempel om de benyttes til innkjøp av rusmidler.

Trenger du hjelp til å søke?

Vi tilbyr gjerne veiledning i forkant av søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut søknaden!

Retningslinjer

Det er viktig at du leser nøye gjennom retningslinjene før du søker:

Retningslinjer for koronatilskudd 2020

Hvordan søker jeg?

Søknaden skal leveres digitalt gjennom søknadsskjemaet her!

Midlene kommer fra en ekstra tildeling i nasjonal grunnstøtte som Stortinget vedtok i revidert statsbudsjett i Mai. Hyperions sentralstyre mener at dette ekstra tilskuddet er mest nyttig for foreningene, og har derfor valgt å videreformidle støtten heller enn å bruke den på sentral drift. Takk til Stortinget for ekstra tilskudd til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene!

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑