Hyperfondet

Hyperfondet – prosjektstøtten

Hyperfondet er Hyperions prosjektstøtte, og har som formål å støtte videreutvikling av arrangementer og større prosjekter i Hyperions medlemsforeninger. Støtteordningen finansieres med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om støtte til tiltak og investeringer som styrker og utvikler sine arrangementer, for eksempel innkjøp av utstyr til datatreff og lignende. Foreningen må ha betalt forbundskontingenten for året før for å kunne motta støtte. Støtten gis kun som prosjektstøtte og skal kun brukes på formålet til prosjekt – det vil si at pengene ikke kan brukes til ordinær drift. Midler fra Hyperfondet skal heller ikke brukes til oppstart av nye prosjekter. Dersom du ønsker tilskudd til å starte et nytt prosjekt anbefaler vi at du søker Sparebankstiftelsen DNB direkte, eller gjennom andre egnede støtteordninger.

Hvem kan søke?

Alle medlemsforeninger i Hyperion som har betalt forbundskontingenten for fjoråret kan søke støtte. Støtten det søkes om må gå til et konkret prosjekt som må svare på følgende krav:

 • Prosjektet må ha en klar start- og sluttdato.
 • Prosjektet må ha barn og unge som sin hovedmålgruppe.
 • Barn og unge må ha en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
 • Prosjektet må være relatert til de fantastiske fritidsinteressene slik de er definert i Hyperions formålsparagraf.
 • Prosjektet må være et etablert prosjekt – det kan ikke søkes om støtte til nye prosjekter.
 • Midlene skal brukes på varige investeringer som vi videreutvikle prosjektet det søkes om.

Barn og unge er her definert som personer under 26 år.

Hvor mye kan vi søke om?

Hvert prosjekt kan søke om mellom 10 000 og 80 000 kroner.

Når er søknadsfristen?

Hyperfondet har to ordinære søknadsfrister i året, 31. mars og 31. august. Vi har 900 000 kroner i året til utdeling. Dersom det er flere midler igjen etter den andre runden vil det lyses ut restmidler med søknadsfrist 31. november.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene skal gå til å styrke og videreutvikle eksisterende prosjekter, og skal derfor brukes på varige investeringer. Midler fra Hyperfondet kan ikke brukes til følgende:

 • Lønn og honorarer.
 • Å bygge egenkapital.
 • Ordinære driftskostnader, for eksempel kostnader knyttet til leie av lokaler, reiser, premier og lignende.
 • Oppstart av nye prosjekter.
 • Innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk.

Dersom pengene ikke brukes opp skal disse tilbakeføres til Hyperion. Hvis pengene brukes i strid med retningslinjene til støtteordningen kan Hyperion kreve tilbake beløpet i sin helhet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

 • Navn, sted og tidspunkt for gjennomføring av prosjektet.
 • En detaljert beskrivelse av prosjektet, inkludert formål og måloppnåelse.
 • Beskrivelse av hvilke aktiviteter/investeringer som skal gjennomføres som en del av prosjektet.
 • En plan for videreutvikling av prosjektet.
 • Et budsjett som tydelig viser alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, inkludert foreningens egne midler. Dersom du også søker støtte fra andre støtteordninger skal dette komme frem i budsjettet. Hvis du har flere inntektskilder skal det komme frem i budsjettet hvilke tiltak som finansieres med midler fra Hyperfondet.

Foreningen er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon. Alle foreninger som mottar støtte fra Hyperfondet plikter å levere en rapport med informasjon om planlegging og gjennomføring av prosjektet, samt godkjent regnskap for prosjektet. Rapporten skal leveres senest innen 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Trenger du hjelp til å søke?

Vi tilbyr gjerne veiledning i forkant av søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut søknaden!

Retningslinjer

Det er viktig at du leser nøye gjennom retningslinjene før du søker:

Retningslinjer for Hyperfondet – prosjektstøtten

Hvordan søker jeg?

Søknaden skal leveres digitalt gjennom søknadsskjemaet her!

Takk til Sparebankstiftelsen DNB som finansierer Hyperfondet!

Sparebankstiftelsen DNB

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑