Politikk - også for nerder!

Hyperions øverste mål er å skape en fremtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn. Dette er en framtidsvisjon som krever at det jobbes godt og skapes engasjement i det fantastiske miljøet, og at visse rammebetingelser er på plass. 

Hyperion ønsker tiltak for anerkjennelse av de fantastiske fritidsinteressene som legitime kulturuttrykk, tiltak som vil gjøre det lettere å engasjere seg i fantastisk aktivitet og tiltak for et mer fantastisk Norge. Hyperion jobber også aktivt for å øke deltakelse blant barn og unge, og sørge for at unge får sitte i førersetet for å bestemme over sine egne fritidsinteresser.

Kultur- og frivillighetspolitikk

Frivillig arbeid og kulturell virksomhet skaper identitet, aktivitet og fellesskap mellom mennesker. Staten må legge til rette for et mangfold av kulturuttrykk og skape grobunn for mer frivillig engasjement, særlig for barn og unge. Dette må gjøres gjennom aktivt å støtte opp med gode rammebetingelser, samtidig som frivilligheten ikke må brukes som verktøy for å oppnå politiske målsetninger. Frivilligheten vokser best når den er fri.

Interessepolitikk

De fantastiske fritidsinteressene representerer unike kulturuttrykk, og trenger også rammebetingelser for å vokse. På tross av diversiteten i det fantastiske felleskap, er det en viktig felles sak å skape aksept for uttrykkene, og at interessene likebehandles med de mer tradisjonelle kulturformer og fritidsinteresser, som i dag får særbehandling.

Hovedprioritering 2021:

For å kunne tilby frivilligheten som driver med nerdekultur den strukturen og kompetansen nødvendig for å kunne vokse og utvikle seg, bør Hyperion motta direkte bevilgning av statlige midler for å kunne gjennomføre overgangen til en særforbundsmodell.

Frivillighet

Barne – og ungdomsfrivilligheten skaper gode, trygge, og inkluderende arenaer der barn og unge kan delta på sine egne premisser, og skaper varige verdier for samfunnet. Frivilligheten gir barn og unge mulighet til å utvikle vennskap, oppleve mestring og innflytelse, delta i demokratiet, og forme sin egen fritid. 

Det skal være lett å drive med frivillighet i Norge, og det er regjeringen og Stortingets oppgave å legge til rette for dette ved å sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av frivillige organisasjoner. Staten bør øke ordninger som gir frivillige organisasjoner tilgang på frie midler,

Møteplasser for frivilligheten må være tilpasset alle typer ungdomskultur og deres behov. Ved restaurering eller nybygging av offentlige bygg, må det sikres infrastrukturer som legger til rette for ulike former for frivillig aktivitet, også spillfestivaler, cons og dataparty.

Kultur

Fantasi, lek og spill har egenverdi. Fantastiske fritidsinteresser er et fullverdig kulturuttrykk, på lik linje med film, litteratur, visuell kunst, scenekunst og musikk. Dette bør reflekteres i offentlige kultursatsninger, støtteordninger for kultur og i fritidstilbud. Det bør sitte personer i kulturrådet med utfyllende kunnskap om de fantastiske fritidsinteressene.

For å styrke Norge som en dataspillnasjon må man også styrke kulturen rundt spill, ved å fremheve og satse på de felles møteplassene for både konsumenter og produsenter av kulturen, som spillfestivaler, cons og LAN.

Tilgjengelighet og deltakelse

Alle barn og ungdom bør ha tilgang til møteplasser der de kan utøve sin fritidsinteresse med jevnaldrende og likesinnede, og drive med sin hobby på sine egne premisser. Møteplasser for nerdekultur er en stor ressurs for å skape vennskap, og bør støttes opp om på lik linje med idrett. 

De fleste nerdearrangementer i Norge er i dag drevet av frivilligheten. Dette er arrangementer av ungdom, for ungdom, som ofte etterstreber å ha lave deltakerkostnader. Det er tilbud som jobber for å sikre at alle skal kunne delta i et sosialt fellesskap uansett økonomisk eller sosial bakgrunn. Man skal tilrettelegge for at disse skal kunne ha lave deltakerkostnader.