Hyperfondet er Hyperions prosjektstøtte, og har som formål å støtte videreutvikling av arrangementer og større prosjekter i Hyperions medlemsforeninger. Støtteordningen finansieres med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Alle aktive medlemsforeninger i Hyperion kan søke om støtte til tiltak og investeringer som styrker og utvikler sine arrangementer, for eksempel innkjøp av utstyr til datatreff og lignende.

Hvem kan søke?

Alle medlemsforeninger i Hyperion som har betalt forbundskontingenten for fjoråret kan søke støtte. Støtten det søkes om må gå til et konkret prosjekt som må svare på følgende krav:

Barn og unge er her definert som personer under 26 år.

Hvor mye kan vi søke om?

Hvert prosjekt kan søke om mellom 10 000 og 80 000 kroner.

Når er søknadsfristen?

Hyperfondet har to ordinære søknadsfrister i året, 31. mars og 31. august. Vi har 900 000 kroner i året til utdeling. Dersom det er flere midler igjen etter den andre runden vil det lyses ut restmidler med søknadsfrist 30. november.

NB: I 2021 har vi en siste restmiddelfrist 30.november!

Hva kan midlene brukes til?

Midlene skal gå til å styrke og videreutvikle eksisterende prosjekter, og skal derfor brukes på varige investeringer. Midler fra Hyperfondet kan ikke brukes til følgende:

Dersom pengene ikke brukes opp skal disse tilbakeføres til Hyperion. Hvis pengene brukes i strid med retningslinjene til støtteordningen kan Hyperion kreve tilbake beløpet i sin helhet.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde følgende:

Foreningen er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon. Alle foreninger som mottar støtte fra Hyperfondet plikter å levere en rapport med informasjon om planlegging og gjennomføring av prosjektet, samt godkjent regnskap for prosjektet. Rapporten skal leveres senest innen 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Trenger du hjelp til å søke?

Vi tilbyr gjerne veiledning i forkant av søknadsfristen. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut søknaden!

Retningslinjer

Det er viktig at du leser nøye gjennom retningslinjene før du søker:

Retningslinjer for Hyperfondet – prosjektstøtten