NB: Denne siden er i en oppussingsfase, og vil bli forbedret i løpet av våren 2021.

Ordenen Det Gyldne Horn

Ordenen Det Gyldne Horn (DGH) ble opprettet i 2007 av sentrale personer i Hyperionmiljøet. Målet med opprettelsen var å danne en sosial alumniforening for tidligere og nåværende sentrale tillitsvalgte i Hyperion. Enhjørningen ble valgt som symbol for de fantastiske fritidsinteressene og miljøet vårt. Ordenen har som formål å være en kompetansebank for Hyperion og det fantastiske miljøet, skape sosiale møteplasser for tidligere tillitsvalgte, samt bidra til å gjøre ære på folk i miljøet som har gjort en stor innsats.

DGH består av personer som har bakgrunn fra Hyperion, medlemsforeningene eller fra det fantastiske miljøet i Norge. Nye medlemmer tas opp hvert år og kriteriene for å bli tatt opp som medlem baseres på ansiennitet og innsats i miljøet.

DGHs formål

1 – Være en alumniforening
Dette innebærer bl.a. arrangering av fester, markeringer og andre begivenheter og møteplasser i regi av DGH. Arrangementene skal være åpne for medlemmene og skal gi en anledning til å holde kontakten og delta i sosiale aktiviteter selv om man ikke lenger er formelt tilknyttet Hyperion eller det fantastiske miljøet gjennom f.eks. medlemsforeningen sin.

2 – Være en kompetansebank
De som er medlem i dag innehar en bred kompetanse og personlige nettverk i en rekke sammenhenger. Det er en styrke for Hyperion og det fantastiske miljøet i Norge at man kan opprettholde kontakt med slike ressurspersoner selv om de ikke lenger er aktive tillitsvalgte eller ildsjeler. Hyperion vil da ha mange personer de kan benytte seg av kompetansen til når det er behov for det.

3 – Være en fortjenestetildeler
Det er ikke mange som tar på seg å hedre og ta vare på våre ildsjeler og bidragsytere i det fantastiske miljøet i Norge. For å ta tak i dette innstiftet DGH og Hyperion sammen fortjenestegradene i 2012. Målet med gradene er å hedre enkeltpersoner i det mangfold av miljøer Hyperion representerer, gjerne også folk som ikke er aktive i foreningsmiljøet eller Hyperion. Jon Bing ble f.eks. nylig også Storkommandør (den øverste graden) for sine mer enn 40 års innsats for bl.a. science fiction-fandom i Norge.

Les mer om organisering og medlemskap

Organisering og medlemskap

DGH er organisert gjennom et Senat som møtes hvert annet år og velger et styre og en ledelse bestående av to konsuler. Styret (kalt Kollegiet) vedtar årlig opptak av nye medlemmer og eventuell forfremmelse av eksisterende medlemmer. Ordenen operer med fem interne grader og første grad gir medlemskap og tittelen “senator”. Hyperions sittende leder og generalsekretær sitter i Kollegiet i kraft av sine verv. Hyperions sittende leder er også leder av rådet som tildeler fortjenestegrader.

Systemet for alt dette er bygget rundt noe såkalte «fortjenestepoeng». Verv i Hyperion og foreningslivet, samt tildelinger av fortjenestegrader mv., gir enkeltpersoner en viss sum poeng. Poengene samles hvert år og når man når visse terskler kan man vurderes for opptak som medlem i DGH og/eller til fortjenestegradsutnevnelser. Når man er ferdig i Hyperion får man naturlig nok ikke lenger poeng for f.eks. å være i arbeidsutvalget eller sentralstyret, men man kan likevel få fortjenestepoeng for verv i ordenen, innsats i foreningene mv, samt for andre bidrag til miljøet. Hensikten bak dette systemet er å sikre en objektivitet i vurderingene av hvem som får tildelt medlemskap og fortjenestegrader.

Les mer om fortjenestegradene

Fortjenestegradene

Fortjenestegradene benevnes som «riddergrader» og skal være den øverste utmerkelsen man kan oppnå for innsats i det fantastiske miljøet i Norge. Utdelingen foregår vanligvis på bankettmiddagen under Hyperions landsting i oktober hvert år. Gradene som tildeles er som følger:

1. Ridder av Det gyldne horn.

Innsatsen har vært vesentlig og av stor betydning og/eller vart i flere år

2. Kommandør av Det gyldne horn

Innsatsen har vært særskilt stor og svært betydningsfull og/eller vart i mange år

3. Storkommandør av Det gyldne horn

Innsatsen har vært eksepsjonell, over all forventning, og hatt enorm betydning og/eller vart i veldig mange år (20+)

Alle kan nominere personer til fortjenestegradene.