Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon. Hensikten med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner for kostnader de har til merverdiavgift(moms) på kjøp av varer og tjenester.

Hvor mye får dere?

Tidligere år har man fått utbetalt ca. 5,3% av det man hadde i utgifter året før søknaden. På sikt har regjeringen sagt at dette skal trappes opp. Hadde foreningen din f.eks. 30 000 kr i utgifter i 2016 vil dere få ca. 1050 kr (med 5,3% sats). Pengene utbetales i desember.

Hva må dere gjøre?

Foreninger kan søke kompensasjon for sine samlede driftsutgifter for fjoråret– det vil si summen av ALLE pengene dere brukte i fjor. Den summen dere oppgir til oss må være hentet fra årsmøtegodkjent regnskap (eller godkjent av det organ foreningens vedtekter sier) for foreningen. Om foreningens vedtekter har fastsatt egne regler for hvordan regnskap skal godkjennes, er det disse som gjelder.

Regnskapet skal være gjennomgått og godkjent av valgt revisor i foreningen. Det er ikke krav om at denne revisoren skal være registrert eller statsautorisert, og han/hun kan godt velges av styret med mindre vedtektene deres sier noe annet (det kan imidlertid ikke være den samme som fører regnskapet/økonomiansvarlig).

NB: Nytt for 2019 er at alle foreninger må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke momskompensasjon. Hvis foreningen din ikke er registrert allerede anbefaler vi at dere gjør det så snart som mulig. Les mer om registrering i Frivillighetsregisteret på nettsidene til Brønnøysundregisterene.

Dersom dere ønsker mer informasjon om ordningen, ta gjerne kontakt med oss! Dere kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no.

Dokumentasjon

Hyperion forbeholder seg all rett til å be om å få utlevert dokumentasjon for å kontrollere at den oppgitte informasjonen er korrekt.

En forutsetning for å kunne delta i grunnlaget for søknad er at medlemsforeningen har levert årsrapport til Hyperion for 2019. Dersom dere er en observatørforning som ikke gjør dette, ta kontakt.

Søknad

Søknadsskjema om momskompensasjon for medlemsforeninger i Hyperion
Hyperion søker hvert år momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på vegne av seg selv, regionslagene og medlemsforeningene som ønsker det. Momskompensasjon er en
ordning som kompenserer momsutgifter frivillige organisasjoner har hatt året før.

Merk at for å kunne søke om momskompensasjon må foreningen ha et
organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.
Dersom din medlemsforening vil delta i Hyperions søknad ber vi om at dette skjemaet fylles ut innen 20. august 2021 klokken 12:00.

Dersom du allerede har søkt om momskompensasjon gjennom årsrapport i Hypersys, vil du ikke trenge å sende inn dette skjemaet.

Fristen for Momkomp 2021 var 20. august 2021. Ta kontakt på n4f@n4f.no for mer informasjon.

FRIST: Søknaden  innen 20. august 2021 klokken 12:00 dersom dere ønsker å søke.

Ta kontakt med oss på epost hvis dere har noen spørsmål angående søknaden.