Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon. Hensikten med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner for kostnader de har til merverdiavgift (moms/mva) på kjøp av varer og tjenester.

Hva må dere gjøre?

Foreninger kan søke kompensasjon for sine samlede driftsutgifter for fjoråret– det vil si summen av ALLE pengene dere brukte i fjor. Den summen dere oppgir til oss må være hentet fra årsmøtegodkjent regnskap (eller godkjent av det organ foreningens vedtekter sier) for foreningen. Om foreningens vedtekter har fastsatt egne regler for hvordan regnskap skal godkjennes, er det disse som gjelder.

Hyperion samler inn informasjonen til foreningene som ønsker å søke på momskompensasjon gjennom oss via årsrapporten som foreninger skal levere hver vår. Her er det en egen del som omhandler momskompensasjon.

NB: Alle foreninger må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke momskompensasjon. Hvis foreningen din ikke er registrert allerede anbefaler vi at dere gjør det så snart som mulig. Les mer om registrering i Frivillighetsregisteret på nettsidene til Brønnøysundregisterene.

Dersom dere ønsker mer informasjon om ordningen, ta gjerne kontakt med oss! Dere kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no.

Dokumentasjon

Hyperion forbeholder seg all rett til å be om å få utlevert dokumentasjon for å kontrollere at den oppgitte informasjonen er korrekt.

En forutsetning for å kunne delta i grunnlaget for søknad er at medlemsforeningen har levert årsrapport til Hyperion for det foregående året. Dersom dere er en observatørforning som ikke gjør dette, ta kontakt.

Søknad
Hyperion søker hvert år momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på vegne av seg selv, regionslagene og medlemsforeningene som ønsker det. Momskompensasjon er en
ordning som kompenserer momsutgifter frivillige organisasjoner har hatt året før.

Merk at for å kunne søke om momskompensasjon må foreningen ha et
organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.
Dersom din medlemsforening vil delta i Hyperions søknad ber vi om at dette skjemaet fylles ut innen 20. august klokken 12:00.

Ta kontakt med oss på n4f@n4f.no hvis dere har noen spørsmål angående søknaden.