Politikk - også for nerder!

Hyperions øverste mål er å skape en fremtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kultur- og samfunnsliv. Dette er en framtidsvisjon som krever at det jobbes aktivt opp mot de som tar politiske beslutninger, slik at rammevilkårene til den fantastiske frivilligheten blir best mulig.

Hyperion ønsker tiltak for anerkjennelse av de fantastiske fritidsinteressene som legitime kulturuttrykk og likeverdige fritidsaktiviteter, slik at det blir lettere å både drive og delta i fantastisk aktivitet. Uansett om det gjelder støtteordninger, kulturformer, frivillighet eller tilgjengelighet er den viktigste forutsetningen at alle de fantastiske fritidsinteressene behandles på lik linje med andre fritidsaktiviteter og kulturutrykk.

Hovedprioritering 2024

Det er et bredt spekter av fritidsinteresser for barn og unge, og disse er kontinuerlig i endring. For at alle skal få muligheten til å utøve interessene sine i et trygt fellesskap, er det viktig at det er enkelt for barn og unge selv å delta i organisert frivillighet, enten det er i eksisterende og eller nye fellesskap. Uansett forening, skal barn og unge være representert i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i fellesskap rettet mot denne målgruppen.

Frivillighet og kultur

Barne- og ungdomsfrivilligheten er en god, trygg, og inkluderende arena som skaper varige verdier for samfunnet. Frivilligheten gir barn og unge mulighet til å utvikle vennskap, oppleve mestring og innflytelse, og delta i demokratiet for forme sin egen fritid. For å bevare dette må frivilligheten forankres i demokratiske prinsipper og institusjoner, som gir medlemmene direkte innflytelse.

Fantasi, lek og spill har egenverdi. De fantastiske fritidsinteressene er en kreativ, engasjerende, og mangfoldig kultur med enormt potensiale. Nerdekulturen er en viktig og voksende del av dagens ungdomskultur, og må tas på alvor, utfordres og støttes på lik linje med andre og mer tradisjonelle fritidsinteresser. De bør anerkjennes for sin egenverdi, og trenger ikke å høre til under de tradisjonelle kulturuttrykkene.

Det skal være lett å drive med frivillighet i Norge, og det er regjeringen og Stortingets oppgave å legge til rette for dette ved å sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av frivillige organisasjoner. Staten bør øke ordninger som gir frivillige organisasjoner tilgang på frie midler, slik som nasjonal grunnstøtte, Frifond og momskompensasjon. Støtteordningene må distribueres på en rettferdig måte, uten overkompliserte krav som står til hinder for barne- og ungdomsfrivilligheten.

Datakultur

Dataspill er den største fritidsinteressen blant unge i dag, og må behandles både som en næring og som en kulturform. For å styrke Norge som en dataspillnasjon må man også styrke kulturen rundt spill, ved å fremheve og satse på de felles møteplassene for både konsumenter og produsenter av kulturen, som spillfestivaler, cons og datatreff.

E-sport er en voksende interesse innenfor datakultur, både i Norge og resten av verden. Det har gjort at mange barn og unge ønsker å delta i denne interessen
profesjonelt. Det bør etterstrebes at e-sportutøvere får gode vilkår og rettigheter, både for å løfte sporten, men også for å forhindre utnytting av unge spillere. Samtidig er det viktig at lavterskel e-sport og gaming aktviteter er lett tilgjengelig for de som ikke ønsker å sette fokus på det profesjonelle, eller kun er interessert i gaming som en fritidsaktvitet. All e-sport er gaming, men ikke all gaming er e-sport.

Spill som inneholder lootbokser bør merkes og reguleres. Det skal tydeliggjøres for brukeren hvor sannsynlig det er å motta de enkelte gevinstene lootboksen kan inneholde. Spill rettet mot barn bør ikke inneholde lootbokser, spesielt dersom innholdet gjør at du får faktiske fordeler over en spiller som ikke kjøper de. Det er samtidig viktig at det offentlige ser nyansen i problematikken, slik at reguleringer ikke går på bekostning av fritidsinteressen.

Tilgjengelighet og deltakelse

Egnede lokaler er en forutsetning for å drive frivillig aktivitet. Offentlige områder som skoler, biblioteker, samfunns- og kulturhus, idrettsanlegg og friluftsområder må være rimelige og tilgjengelige for frivilligheten. Alle offentlige lokaler bør være universelt utformet, slik at personer kan delta på fantastiske fritidsinteresser uavhengig av funksjonsevne. Utleie av offentlige bygg må skje på like premisser, der all ungdomskultur bli ivaretatt, uavhengig av interesseområde.

Møteplasser for frivilligheten må være tilpasset alle typer ungdomskultur og deres behov. Ved restaurering eller nybygging av offentlige bygg, må det sikres infrastrukturer som legger til rette for ulike former for frivillig aktivitet, også spillfestivaler, cons og dataparty. I tillegg bør det bli lettere for frivillige organisasjoner å få tilgang til lagerplass, da dette gjør det lettere å opprettholde aktivitet.

De fleste arrangementer knyttet til nerdekulturen i Norge er i dag drevet av frivilligheten. Dette er arrangementer av, for og med ungdom, som ofte etterstreber å ha lave deltakerkostnader. Det er tilbud som jobber for å sikre at alle skal kunne delta i et sosialt fellesskap uansett økonomisk eller sosial bakgrunn. Man skal tilrettelegge for at disse skal kunne ha lave deltakerkostnader.