Frifond

Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.


Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd).

Hyperions tildeling baserer seg på antall medlemmer under 26 år i medlemsforeningene pluss et fast tilskudd per forening. I 2020 delte Hyperion ut til sammen ca 3 200 000 kr til sine foreninger. Foreningene mottar tildelingen normalt i September hvert år. For å motta pengene må foreningen signere akseptskjema i Hypersys, og betale forbundskontingenten til Hyperion. I tillegg må foreningen ha levert årsrapport for året før.

Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar Frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater.

VIKTIG ENDRINGER I 2021:

På Landstinget i 2020 ble det vedtatt at som følge av koronapandemien, vil Frifondsfordelingen i 2021 bli basert på medlemstallet i 2019. Dersom din forening ble meldt inn i 2020, er det det tallet som vil bli brukt.

Når kommer pengene?

Foreningene mottar tildelingen normalt i September hvert år. Midlene utbetales først etter at foreningen har signert akseptskjemaet og betalt forbundskontingenten. Fristen for å signere akseptskjemaet er ved utgangen av November.

Dersom det gjenstår midler på konto hos Hyperion etter den ordinære utdelingen så gjennomføres det en ekstra utdeling av restmidler. Disse kommer normalt i starten av Desember.

Hva kan pengene brukes til?

Frifondmidlene skal brukes til lokal aktivitet i foreningen og skal komme barn og unge under 26 år til nytte. Eventuelle investeringer tilfaller foreningen. Foreningen kan for eksempel bruke midlene til å kjøpe inn spill og annet utstyr, leie lokaler, kjøpe inn mat, og andre ting som er nødvendig for foreningens aktivitet.

Pengene kan ikke brukes til følgende:

Foreningen må bruke opp midlene innen 30. november året etter tildelingen. Det vil si at pengene som mottas i 2020 må brukes opp innen 30. november 2021. Dersom foreningen ikke bruker opp alle pengene innen fristen skal disse tilbakebetales til Hyperion.