Frifond

Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.


Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond organisasjon til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd).

Hyperions tildeling baserer seg på antall medlemmer under 26 år i medlemsforeningene pluss et fast tilskudd per forening. I 2022 delte Hyperion ut til sammen ca 3 300 000 kr til sine foreninger. Foreningene mottar tildelingen normalt i september/oktober hvert år. For å motta pengene må foreningen rapportere på bruken av frifondsmidler mottatt året før, signere akseptskjema i Hypersys og betale forbundskontingenten til Hyperion. I tillegg må foreningen ha levert årsrapport for året før.

Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar Frifond organisasjon fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater, eller motta støtte fra Norges Idrettsforbund.

Når kommer pengene?

Foreningene mottar tildelingen normalt i september/oktober hvert år. Midlene utbetales først etter at foreningen har rapportert på midler mottatt året før, signert akseptskjemaet og betalt forbundskontingenten. Fristen for å signere akseptskjemaet er ved utgangen av November. Har foreningen midler igjen fra året før må disse tilbakebetales til Hyperion før foreningen får utbetalt nye midler.

Dersom det gjenstår midler på konto hos Hyperion etter den ordinære utdelingen så gjennomføres det en ekstra utdeling av restmidler. All utbetaling av Frifond er gjort innen 31. desember hvert år.

Hva kan pengene brukes til?

Frifondmidlene skal brukes til lokal aktivitet i foreningen og skal komme barn og unge under 26 år til nytte. Eventuelle investeringer tilfaller foreningen. Foreningen kan for eksempel bruke midlene til å kjøpe inn spill og annet utstyr, leie lokaler, kjøpe inn mat, og andre ting som er nødvendig for foreningens aktivitet.

Pengene kan ikke brukes til følgende:

Foreningen må bruke opp midlene innen 30. november året etter tildelingen. Det vil si at pengene som mottas i 2022 må brukes opp innen 30. november 2023. Dersom foreningen ikke bruker opp alle pengene innen fristen skal disse tilbakebetales til Hyperion.