Store endringsforslag på Landstinget 2021

På Landstinget 2021 (30.-31. oktober) har sentralstyret sendt inn et stort forslag som vil endre forbundets interne struktur. Dette stammer på bakgrunn av Organisasjonsutvalgets rapport som ble levert til sentralstyret i 2018 om et behov om å endre forbundets struktur.

Teksten som følger vil være en enkel forklaring på hvordan disse forslagene har kommet frem, hva de innebærer, og hva som er planen videre.

Del 1: Særforbundsmodellen – Ja, nei hva var det igjen?

På Landstinget 2018 ble de vedtatt i Hyperions Arbeidsprogram 2019 at “forbundet skal ha som mål å gjennomføre en overgang til en særforbundsmodell. I en slik modell fungerer Hyperion som paraplyorganisasjon for flere særforbund som spesialiserer seg innenfor de ulike fantastiske fritidsinteressene.”

Forbundsmodellen

Dagens modell ser dere som bildet til venstre, der alle foreninger er underlagt Hyperion, gjennom diverse regionslag. I tillegg er alle foreninger i Hyperion relativt autonome så lenge de føler krav om demokrati og driver med fantastiske fritidsinteresser.

Organisasjonsutvalgets rapport pekte på flere ulemper med denne modellen, blant annet at Hyperion sliter med å tilpasse et medlemstilbud for Hyperion sine medlemsforeninger, at det gir begrenset vekst, og at sentralleddet ikke kan opparbeide nok kunnskap om behovene til de ulike medlemsforeningene.

Et populært alternativ ble døpt særforbundsmodellen, og kunne sett ut som bildet til høyre.

Her ville Hyperion blitt en helt ny paraplyorganisasjon, og alle interesseområdene skulle bli helt egne barne- og ungdomsorganisasjoner kalt særforbund, med egne styrer, egen interndrift, og søke midler på egenhånd.

Sentralstyret begynte å lage utkast på vedtekter, forsøke å skaffe nasjonal driftstøtte til en ny paraply organisasjon, og skape en særforbundsmodell som ganget alle foreninger og miljøer i Hyperion, ikke bare de største.

Her ville kravene for hver forening kunne endres fra hvordan de arrangeres i dag.

MEN i 2020 traff koronapandemien. Pandemien satt ikke bare en stopper for anledning til å arrangere tradisjonell aktivitet i Hyperion sine foreninger, men også anledning til å fortsette arbeidet mot særforbundsovergangen. Det kom fort frem at det var andre saker som måtte prioriteres for Hyperion sitt sentralstyre. Det ble viktigere å jobbe for å sikre god økonomisk sikkerhet for foreninger gjennom pandemien og årene fremover, enn å jobbe for egen plass i statsbudsjettet.

Motivasjonen til mange tillitsvalgte, på forenings, regionalt og nasjonalt nivå forsvant da det plutselig ble en helt ny hverdag. Dette er det ikke bare Hyperion som står alene i, og resultatet nå som gjenåpningen har begynt tilsier at forbundet har mistet mange aktive, og noen foreninger er fortsatt usikre på om de kan startes opp igjen. Ikke får å nevne hvor mange medlemmer Hyperion har mistet i løpet av 2020 (endelig tall for dette vil bli presentert på Landstinget 2021). Til tross for dette ble det vedtatt på Landstinget 2020 at Hyperion skulle forberede en overgang til starten av 2022.

Del 2: Interesseforbund

På det representantskapet våren 2021 ble det vedtatt at sentralstyret skulle arbeide med en alternativ modell. Denne ble presentert som anledning til å opprette interesseforbund internt i Hyperion.

Til Landstinget 2021 har sentralstyret foreslått en rekke endringer i Hyperion sine interne strukturer. Dersom dette forsalget går gjennom, vil det tillate vært enkelt interessemiljø i Hyperion å danne egne sentrale organer for å bedre representere, organisere og aktivisere foreninger med det interessefeltet.

Det er mye informasjon om interesseforbund, og det anbefales at dersom man ønsker å lære mer om dette, eller har endringsforslag at man fyller ut skjema for forslag til organisatoriske Retningslinjer 2022, eller leser seg opp på alle forsalgene som ligger på og som vil komme på 3. innkalling til Landstinget 2021. Det anbefales også å ta en titt på høringsnotatet om interesseforbund dersom man vil vite mer om bakgrunnen for disse modellene slik de vil bli foreslått på Landstinget 2021.

Det viktigste å være klar over er tre store endringer for foreninger:

  1. Ved opprettelse av interesseforbund vil det interesseforbundet for et gitt interesseområde i Hyperion forventes å ta ansvar for representasjon av det interesseområdet internt i forbundet og eksternt mot andre aktører, i tillegg til å ha hovedansvaret for å skape medlemstilbud og aktiviteter tilpasset deres interesseområdet.
  2. Interesseforbund vil få tilgang til å benytte seg Hyperion sine sentrale driftsmidler, men sentralstyret foreslår at i 2022 vil det kun bli gitt oppstartsmidler til interesseforbundene, altså en begrenset sum, enn det de kanskje vil mota på sikt.
  3. Dersom en forening melder seg inn i et interesseforbund så kan Frifondsmidlene de tildeles årlig bli endret. Ideelt sett skal ingen måtte få mindre penger av en slik overgang, og sentralstyret har foreslått at foreninger som står alene ikke skal miste økonomiske fordeler av å være med i Hyperion, og at det skal fortsettes å gi en form for medlemstilbud for foreninger ikke tilknyttet et interesseforbund.

Del 3: Hva skjer nå?

Forslaget til interesseforbund har blitt sendt ut på høring, og sentralstyret har foreslått endringer i både vedtektene, de organisatoriske retningslinjene, arbeidsprogrammet, og det politiske programmet for 2022. Det endelig vedtaket vil bli fattet på Landstinget 2021 den 30.-31. oktober på Quality Hotell 33 i Oslo.

Alle medlemsforeninger som har levert årsrapport skal ha anledning til å melde seg på Landstinget via HyperSys. Dersom dere har problemer med påmelding, ta kontakt med generalsekretær Felix Volpe. Det vil også bli gjennomført en gjennomgang av sakspapirene torsdag 14. oktober for mer informasjon og uformell spørretime om forslagene som kommer på Landstinget.

Viktigst av alt, vit at din stemmer teller i prosessen videre. Enten du er for, i mot eller ikke vet helt enda, så er det på Landstinget dette vedtaket skal fattes. Det er derfor særdeles viktig at NETTOPP DU! melder deg på Landstinget 2021. Det har ikke vært store tilbakemeldinger fra forskjellige foreninger og miljøer i Hyperion på dette forslaget, og det gjør at sentralstyret ikke har gjort mer enn å gjøre det som står i arbeidsprogrammet og foreslå endringene som står.

Dette er en overgang som vil kreve flere tillitsvalgte rundt i forbundet, mer arbeid for mer aktivitet, og vil kreve store strukturelle endringer av forbundets drift de kommende året. Det er derfor viktig at alle som er villig å legge inn en innsatts deltar på Landstinget og får sin stemme hørt, like mye som de som er i mot denne endringen.

Vi løser ingen problemer ved å være passive, og det krever handling for å skape historie. Så det er opp til dere, foreninger og medlemmer av Hyperion, å bestemme hva vi skal videre.

-Styreleder i Hyperion og deres trofaste venn,

Vincent Adrian Mainardi